Slægter med oprindelse i både det laveste og det højeste
 Fra fattiglemmer til konger og kejsere

Udskriv Tilføj bogmærke

Notater


Match 151 til 200 fra 7,146

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 143» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
151 1 søn. Holmbo, Niels Olufsen (I71257)
 
152 1 søn. van Aller, Christian (Jan) Martini (I89193)
 
153 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Walter, Vibeke (I89895)
 
154 1 søn. Jensen, Leif Wolfsberg (I101385)
 
155 1 søn. Bevilling af 24/12 1778 til ægteskab med Hans Jørgen Gottschalck, fordi MJM og HJG's 1. kone er søskendebørn. Mule, Marie Johannesdatter (I21290)
 
156 1. gang gift med formanden i embedet. Schrøder, Elisabeth Johansdatter (I9627)
 
157 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Bjørum, Lise (I43843)
 
158 1. kapellan ved Vor Frue kirke i København. Bergendal, Søren Lauritsen (I9184)
 
159 1. ægteskab: Børn ikke undersøgt. 2. ægteskab: Mindst 1 barn. Smidt, Jørgen Pedersen (I16971)
 
160 1. ægteskab: Ingen børn. Pedersdatter, Ingeborg (I11818)
 
161 1. ægteskab: Ingen børn. Klagenberg, Elisabeth (I15029)
 
162 1. ægteskab: Ingen børn. Nicolaisdatter, Margrethe (I17603)
 
163 1. ægteskab: Ingen børn. 2. ægteskab: 4 børn; efterkommere kendes til 16. slægtled. Sønnichsdatter, Ottilie Dorothea (I12852)
 
164 1. ægteskab: Mindst 1 barn. 2. ægteskab: Børn ikke undersøgt. Lytzen, Søncke (I15445)
 
165 10 børn. Krohn, Marianne Auguste Rudolphine Freya (I23848)
 
166 10. november 1851 exam.jur., amtsfuldmægtig i Viborg, 1. april 1868-1898 kæmner sst., 15. november 1888 kancelliråd. Fra 1863 agent for Det kgl. octr. alm. Brandassurancekompagni for Varer og Effekter. Agent for Livsforsikringsanstalten, fra 1. april 1893 for Statsanstalten for Livsforsikring. 21. august 1872 konst. branddirektør (Falk-Jensen og Hjorth-Nielsen, bind IV, s. 399).
Adoptivdatter: Olivia Margrethe Daniella Reimer, f. 3/6 1867 på Frederiksberg, død 9/1 1917 i København (Krist). Datter af bogbinder, kasketfabrikant og cigarmager Lauritz Adolph Pacht og Karen Kirstine Barbara Klotz. Gift 4/11 1896 i København (Matthæus) med Holger Theodor Rützebeck, f. 22/11 1867 I Aalborg (Frue), død 11/11 1937 på Frederiksberg (Mariendals), viceskoleinspektør, forfatter, cand.jur. 
Reimer, Marius Christian Julius Alexander (I60396)
 
167 11 børn. Brun, Elisabeth Maria Claudine (I22698)
 
168 11 sønner, 3 døtre (Wiberg) Familie: Andreas Borch / Sophie Rasch Holm (F2843)
 
169 12 børn. Tørsleff, Caroline (I44338)
 
170 12 børn. Student Odense 1669, magister 1702. Lucoppidan, Peder Jensen (I9020)
 
171 14 børn (iflg. Anders Schmidt, bind 11b, s. 809). Thomsen, Peter (I61270)
 
172 14 børn, heraf 8 sønner og 5 døtre. Holmbo, Oluf Jensen (I60444)
 
173 1547? Varder, Jens Christiernsen (I21295)
 
174 16 børn, kun 14 kendes. Fog, Cecilia (I111543)
 
175 1607 ridefoged i Hviding og Nr. Rangstrup herreder, ved faderens død 1620 dennes efterfølger som herredsfoged i Hviding herred. Andersen, Hans (I10326)
 
176 1624 i Hamborg i købmandslære. Borger i Tønder 1629. Wydow, Hans (I64002)
 
177 1624 i købmandslære i Hamborg. Wydow, Thomas (I63997)
 
178 1633 student i Rostock, 1636 i Kønigsberg, 1642 rektor i Tønder, 1651-87 sognepræst i Burkal. Ambders, Andreas (I6891)
 
179 1642 borger i Tønder. Schlick, Johann (I5484)
 
180 1664 står i tingbogen: "Hans Debert ½ Selvejergaard: Stuehus 11 Fag ved Magt, det østre Hus (Lade) 9 Fag ved Magt ligesaa, det nordre Hus 8 Fag ved Magt, det vestre Hus 12 Fag nedblæst og Tømmeret sønderslagen" (Skanderup Sogns Historie, s. 115). Debert, Hans (I21217)
 
181 1667 omtalt som "fürnehmer Bürger und Vierundzwanziger in Flensburg". Thomsen, Nicolaus (I4057)
 
182 1681-97 sekretær i danske kancelli og assessor i Højesteret. Bekendt for sin lærdom og gode latin, måtte for gæld rømme til Holland og døde der (DAA 1904 m. rettelser og tilføjelser). Mule, Christian (I4623)
 
183 1683 postmester i Odense, 1684 konfiskationsforpagter i Fyn (Nygårds sedler, RA) Bolt, Søren (I374)
 
184 1688 skarpretter i Assens, 1708-12 i Odense, hvor han tillige praktiserer som chirurg. Wagner, Jochum (I6353)
 
185 1688. Iver Olesen, Yding - født sst - en helgaard Niels Jensens Enke har overladt ham, imod han ægter hende. Indf 10 Rdr, som paa grund af brøstfældighed nedsættes til 2 Rdr. Garanter: Anders Hansen i Saaby og ... i Yding. 2 April 1688 (skifteprotokollen for Skanderborg rytterdistrikt). Olufsen, Iver (I65380)
 
186 1691-95 forstander for den tyske kirke i København. Stadkaptajn, silke- og tøjhandler, oldermand for silketøj- og lærredhandlerkompagniet. Ejede 1689 en gård på Amagertorv. Fallit 1702, hvor han flygtede ud af landet. Vendte dog tilbage, for i 1712 døde han her af pest sammen med sin 2. hustru, som han ingen børn fik med. Pohlmann, Geert (I23933)
 
187 1695-97 krigssekretær ved tropperne i Flandern, würtembergsk kammerråd. Døde i Hamborg på hjemrejse til Danmark. Han stiftede sammen med sine brødre de Mulers legatskole i Odense. Havde en søster, der var gift med en proprietær på Sjælland (DAA 1911). Gift? (Der var en Niels Rasmussen Mule, der blev student i Køge 1711 (20 år), jf. Friis-Petersen. Mule, Rasmus Mikkelsen (I5375)
 
188 1697 "königlicher Pensionarius" i Priorskov på Lolland. Thomsen, Matthias (I4055)
 
189 17 børn. Munk, Iver Hansen (I45288)
 
190 17. september 1681 ægteskabsbevilling. 11. oktober 1681 har Thiis Ovesen betalt kopulationspenge i Viby Sogn. Familie: Thiis Ovesen (Steenberg) / Elsebet Nicolai Steenberg (F404)
 
191 1709 søkadet, 1714 underløjtnant i Sø-etaten, 1719 premierløjtnant. Mule, Claus (I9162)
 
192 1709-15 skarpretter i København, 1715-23 i Ribe, 1723-25 i Fredericia. Wagner, Vitus (I6354)
 
193 1714 kadet, 1716 korporal i Kadetkorpset, 1718 sergent, 1719 sekondløjtnant ved Prins Christians regiment, 1722 premierløjtnant, 1732 karakt. kaptajn, 1733 kaptajnløjtnant, 1736 kaptajn, 1746 karakt. major, 1747 premiermajor ved Falsters genvorbne infanteri-regiment, 1754 karakt. oberstløjtnant, 1756 oberstløjtnant og kommandant på Bornholm. Mule, Jens (I9168)
 
194 1719 kadet, 1725 ved dom reduceret til underofficer ved generalmajor Schnells regiment, 1729 fænrik ved jyske gevorbne infanteri-regiment, 1730 sekondløjtnant, 1734 premierløjtnant. Mule, Mikkel (I9167)
 
195 1723 ritmester i Livgarden til hest, 1734 secondmajor i Garden og samme år oberst i Kavalleriet, først chef for 5. Jyske Rytterregiment fra 1734 og fra 1745 for 2. Fynske Rytterregiment. 1746 blev han generalmajor og 1749 chef for 3 Jyske Rytterregiment (Slægten Siemsen, s. 243). von Steffens, Hans August (I9214)
 
196 1733 proviant- og ammunitionsforvalter på Kronborg, kammersekretær i Kammerkancelliet, 1735 kammerråd. Mule, Peder (I9161)
 
197 1734 kancellisekretær, 1746 kancelliråd. Gift mod sin faders vilje (DAA 1904). Mule, Mogens (I9156)
 
198 1755 page hos kong Frederik V., 1765 hofjunker, kammerjunker hos dronning Caroline Mathilde, cand. jur., 1768 auskultant i Højesteret, 1769 ligeledes i Rentekammeret, 1772 kommitteret i det danske Kammer, samme år legationssekretær i Stockholm, 1774 kammerherre, 1777 gesandt i Polen, 1780 ridder af den polske St. Stanislaus Orden, 1782 deputeret i Søkommissariats-Kollegiet, 1784 deputeret i Admiralitets-Kollegiet, 1785 affærdiget til Stockholm, 1789 amtmand i Tønder. von Bertouch, Ernst Albrecht (I109414)
 
199 1761 kolonistinspektør i Flensborg og Bredstedt amt, 1771 husfoged i Tønder, kammerassessor, 1792 skriver for marskherrederne, 1802 amts- og toldforvalter i Sønderborg (List-filen). Lüders, Friderich Carl (I8911)
 
200 1763 vol. kadet, 1767 kadet, 1771 sekondløjtnant, 1780 premierløjtnant, 1782 indrulleringsofficer i Aalborg, 1782 kaptajnløjtnant, 1790 kaptajn, 1799 overlods og indrulleringschef i Bergens distrikt, 1801 kommandørkaptajn, 1809 kommandør. 1814 slettet af listen over danske søofficerer, da han var blevet i Norge. Overgået til Norges marine (Topsøe-Jensen & E. Marquard, I, s. 404). Patriciske Slægter har fødselsåret 1752. Friess, Friderich Julianus Christian (I9239)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 143» Næste»