Slægter med oprindelse i både det laveste og det højeste
 Fra fattiglemmer til konger og kejsere

Notater


Match 151 til 200 fra 6,981

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 140» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
151 1. ægteskab: 5 børn; efterkommere kendes til 13. slægtled. 2. ægteskab: 3 børn; efterkommere kendes til 11. slægtled. Sønnichsen, Friderich (I12851)
 
152 1. ægteskab: Børn ikke undersøgt. 2. ægteskab: Mindst 1 barn. Smidt, Jørgen Pedersen (I16971)
 
153 1. ægteskab: Ingen børn. Pedersdatter, Ingeborg (I11818)
 
154 1. ægteskab: Ingen børn. Klagenberg, Elisabeth (I15029)
 
155 1. ægteskab: Ingen børn. Nicolaisdatter, Margrethe (I17603)
 
156 1. ægteskab: Ingen børn. 2. ægteskab: 4 børn; efterkommere kendes til 16. slægtled. Sønnichsdatter, Ottilie Dorothea (I12852)
 
157 1. ægteskab: Mindst 1 barn. 2. ægteskab: Børn ikke undersøgt. Lytzen, Søncke (I15445)
 
158 10 børn. Krohn, Marianne Auguste Rudolphine Freya (I23848)
 
159 10. november 1851 exam.jur., amtsfuldmægtig i Viborg, 1. april 1868-1898 kæmner sst., 15. november 1888 kancelliråd. Fra 1863 agent for Det kgl. octr. alm. Brandassurancekompagni for Varer og Effekter. Agent for Livsforsikringsanstalten, fra 1. april 1893 for Statsanstalten for Livsforsikring. 21. august 1872 konst. branddirektør (Falk-Jensen og Hjorth-Nielsen, bind IV, s. 399).
Adoptivdatter: Olivia Margrethe Daniella Reimer, f. 3/6 1867 på Frederiksberg, død 9/1 1917 i København (Krist). Datter af bogbinder, kasketfabrikant og cigarmager Lauritz Adolph Pacht og Karen Kirstine Barbara Klotz. Gift 4/11 1896 i København (Matthæus) med Holger Theodor Rützebeck, f. 22/11 1867 I Aalborg (Frue), død 11/11 1937 på Frederiksberg (Mariendals), viceskoleinspektør, forfatter, cand.jur. 
Reimer, Marius Christian Julius Alexander (I60396)
 
160 11 børn. Brun, Elisabeth Maria Claudine (I22698)
 
161 11 sønner, 3 døtre (Wiberg) Familie F2843
 
162 12 børn. Tørsleff, Caroline (I44338)
 
163 12 børn. Student Odense 1669, magister 1702. Lucoppidan, Peder Jensen (I9020)
 
164 14 børn (iflg. Anders Schmidt, bind 11b, s. 809). Thomsen, Peter (I61270)
 
165 14 børn, heraf 8 sønner og 5 døtre. Holmbo, Oluf Jensen (I60444)
 
166 1547? Varder, Jens Christiernsen (I21295)
 
167 16 børn, kun 14 kendes. Fog, Cecilia (I111543)
 
168 1607 ridefoged i Hviding og Nr. Rangstrup herreder, ved faderens død 1620 dennes efterfølger som herredsfoged i Hviding herred. Andersen, Hans (I10326)
 
169 1624 i Hamborg i købmandslære. Borger i Tønder 1629. Wydow, Hans (I64002)
 
170 1624 i købmandslære i Hamborg. Wydow, Thomas (I63997)
 
171 1633 student i Rostock, 1636 i Kønigsberg, 1642 rektor i Tønder, 1651-87 sognepræst i Burkal. Ambders, Andreas (I6891)
 
172 1642 borger i Tønder. Schlick, Johann (I5484)
 
173 1664 står i tingbogen: "Hans Debert ½ Selvejergaard: Stuehus 11 Fag ved Magt, det østre Hus (Lade) 9 Fag ved Magt ligesaa, det nordre Hus 8 Fag ved Magt, det vestre Hus 12 Fag nedblæst og Tømmeret sønderslagen" (Skanderup Sogns Historie, s. 115). Debert, Hans (I21217)
 
174 1667 omtalt som "fürnehmer Bürger und Vierundzwanziger in Flensburg". Thomsen, Nicolaus (I4057)
 
175 1681-97 sekretær i danske kancelli og assessor i Højesteret. Bekendt for sin lærdom og gode latin, måtte for gæld rømme til Holland og døde der (DAA 1904 m. rettelser og tilføjelser). Mule, Christian (I4623)
 
176 1683 postmester i Odense, 1684 konfiskationsforpagter i Fyn (Nygårds sedler, RA) Bolt, Søren (I374)
 
177 1688 skarpretter i Assens, 1708-12 i Odense, hvor han tillige praktiserer som chirurg. Wagner, Jochum (I6353)
 
178 1688. Iver Olesen, Yding - født sst - en helgaard Niels Jensens Enke har overladt ham, imod han ægter hende. Indf 10 Rdr, som paa grund af brøstfældighed nedsættes til 2 Rdr. Garanter: Anders Hansen i Saaby og ... i Yding. 2 April 1688 (skifteprotokollen for Skanderborg rytterdistrikt). Olufsen, Iver (I65380)
 
179 1691-95 forstander for den tyske kirke i København. Stadkaptajn, silke- og tøjhandler, oldermand for silketøj- og lærredhandlerkompagniet. Ejede 1689 en gård på Amagertorv. Fallit 1702, hvor han flygtede ud af landet. Vendte dog tilbage, for i 1712 døde han her af pest sammen med sin 2. hustru, som han ingen børn fik med. Pohlmann, Geert (I23933)
 
180 1695-97 krigssekretær ved tropperne i Flandern, würtembergsk kammerråd. Døde i Hamborg på hjemrejse til Danmark. Han stiftede sammen med sine brødre de Mulers legatskole i Odense. Havde en søster, der var gift med en proprietær på Sjælland (DAA 1911). Gift? (Der var en Niels Rasmussen Mule, der blev student i Køge 1711 (20 år), jf. Friis-Petersen. Mule, Rasmus Mikkelsen (I5375)
 
181 1697 "königlicher Pensionarius" i Priorskov på Lolland. Thomsen, Matthias (I4055)
 
182 17 børn. Munk, Iver Hansen (I45288)
 
183 17. september 1681 ægteskabsbevilling. 11. oktober 1681 har Thiis Ovesen betalt kopulationspenge i Viby Sogn. Familie F404
 
184 1709 søkadet, 1714 underløjtnant i Sø-etaten, 1719 premierløjtnant. Mule, Claus (I9162)
 
185 1709-15 skarpretter i København, 1715-23 i Ribe, 1723-25 i Fredericia. Wagner, Vitus (I6354)
 
186 1714 kadet, 1716 korporal i Kadetkorpset, 1718 sergent, 1719 sekondløjtnant ved Prins Christians regiment, 1722 premierløjtnant, 1732 karakt. kaptajn, 1733 kaptajnløjtnant, 1736 kaptajn, 1746 karakt. major, 1747 premiermajor ved Falsters genvorbne infanteri-regiment, 1754 karakt. oberstløjtnant, 1756 oberstløjtnant og kommandant på Bornholm. Mule, Jens (I9168)
 
187 1719 kadet, 1725 ved dom reduceret til underofficer ved generalmajor Schnells regiment, 1729 fænrik ved jyske gevorbne infanteri-regiment, 1730 sekondløjtnant, 1734 premierløjtnant. Mule, Mikkel (I9167)
 
188 1723 ritmester i Livgarden til hest, 1734 secondmajor i Garden og samme år oberst i Kavalleriet, først chef for 5. Jyske Rytterregiment fra 1734 og fra 1745 for 2. Fynske Rytterregiment. 1746 blev han generalmajor og 1749 chef for 3 Jyske Rytterregiment (Slægten Siemsen, s. 243). von Steffens, Hans August (I9214)
 
189 1733 proviant- og ammunitionsforvalter på Kronborg, kammersekretær i Kammerkancelliet, 1735 kammerråd. Mule, Peder (I9161)
 
190 1734 kancellisekretær, 1746 kancelliråd. Gift mod sin faders vilje (DAA 1904). Mule, Mogens (I9156)
 
191 1755 page hos kong Frederik V., 1765 hofjunker, kammerjunker hos dronning Caroline Mathilde, cand. jur., 1768 auskultant i Højesteret, 1769 ligeledes i Rentekammeret, 1772 kommitteret i det danske Kammer, samme år legationssekretær i Stockholm, 1774 kammerherre, 1777 gesandt i Polen, 1780 ridder af den polske St. Stanislaus Orden, 1782 deputeret i Søkommissariats-Kollegiet, 1784 deputeret i Admiralitets-Kollegiet, 1785 affærdiget til Stockholm, 1789 amtmand i Tønder. von Bertouch, Ernst Albrecht (I109414)
 
192 1761 kolonistinspektør i Flensborg og Bredstedt amt, 1771 husfoged i Tønder, kammerassessor, 1792 skriver for marskherrederne, 1802 amts- og toldforvalter i Sønderborg (List-filen). Lüders, Friderich Carl (I8911)
 
193 1763 vol. kadet, 1767 kadet, 1771 sekondløjtnant, 1780 premierløjtnant, 1782 indrulleringsofficer i Aalborg, 1782 kaptajnløjtnant, 1790 kaptajn, 1799 overlods og indrulleringschef i Bergens distrikt, 1801 kommandørkaptajn, 1809 kommandør. 1814 slettet af listen over danske søofficerer, da han var blevet i Norge. Overgået til Norges marine (Topsøe-Jensen & E. Marquard, I, s. 404). Patriciske Slægter har fødselsåret 1752. Friess, Friderich Julianus Christian (I9239)
 
194 1764 i Skovs Højrup (Brenderup s.), 1770 i Nr. Åby s., 1777 i Skovs Højrup, Ejer af Store Refstrup i Gadbjerg s. 1783-90 (Nygårds sedler, rigsarkivet) Henriksen, Claus Tommerup (I4713)
 
195 1768 vol. kadet, 1776 kadet, 27/12 1780 sekondløjtnant, 1783 med orlogsskibet Oldenborg til Middelhavet. 11/3 1784-10/4 1786 indrulleringsofficer i Helsingør, 28/4 tilladelse til at rejse til Rusland hos sin morbroder, generalmajor Brugmann. 1788 næstkommanderende på fregatten Møen og derefter samme år chef for kanonbåden Odense under krigsudrustning. 6/3 1789 premierløjtnant, 30/3 samme år interimsekvipagemester på Gammelholm. 1795 næstkomm. på fregatten Triton, 8/1 1796 kaptajnløjtnant, 3/3 1797 tiltalt p.g.a. nogle af ham m.fl. underskrevne, urigtige besigtigelsesforretninger. 21/7 1797 generalkrigsrettens dom af 8/7, hvorved han for sit lovstridige forhold ved tømmer- og sejldugsbesigtigelse skal afgå fra sin post ved ekvipagen og være arresteret i 3 måneder i Gammelholms hovedvagt. 5/12 1800 indrulleringschef på Fyn, 12/1 1801 kaptajn, 13/3 1810 kar. kommandørkaptajn. 26/7 1815 kar. kommandør (T:A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard: Officerer i den dansk-norske søetat 1660-1814 og den danske søetat 1814-1932). Bluhme, Hans Emilius (I4500)
 
196 1770 vol. kadet, 1774 kadet, 1778 sekondløjtnant. 1789 afsked med pension. Iflg. kadetrullen født 11. juli 1755, iflg. enkekassen født 6. juli 1756. (Topsøe-Jensen & E. Marquard, I, s. 401-2). Friess, Carl Iver (I9240)
 
197 1783 korporal ved generalløjtnant Sehestedts rytterregiment, 1787 møller i Grejs mølle (flkt. angives at være i 1. ægteskab, konen nævnes ikke), 1803 i København (Nygårds sedler, RA). Kalager, Johan Nicolai (I4721)
 
198 1787 i tjeneste hos broderen af samme navn. Iversen, Niels (I67847)
 
199 1789-1809 professor i teologi i Kiel. Hensler, Christian Gotthilf (I5752)
 
200 1790-92 hos prokurator Lund i Næstved, derefter fuldm. på forskellige kontorer 23. okt. 1793 exam.jur. (bekv., vel), 10. sept. 1805 bevilling til at holde herberg og værthus i Ringsted, 14. febr. 1806 postmester sst. (A. Falk-Jensen & H. Hjorth-Nielsen: Candidati og Examinati Juris 1736-1936, s. 163). Ifølge Fr. Olsen: Poststyrelsen, Postkontorerne og Postmestrene i Danmark 1624-1924, s. 95, var J.T.H. postmester fra 18.1.1806 til 30.9.1811. Henriksen, Jacob Tommerup (I5284)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 140» Næste»